Wat te doen bij signalen van inwoners met verward gedrag

Signaleren en preventie

Een deel van de mensen met verward gedrag weet de weg naar de hulp niet gemakkelijk te vinden of mijdt deze juist. Bij zorgmijders is het van belang om signalen die wijzen op problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Het Sociale Team, Texels Welzijn en organisaties als thuiszorg  hebben een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren van problematiek. Door ‘er op af’ te gaan, er op tijd bij te zijn, te luisteren en de benodigde acties in samenhang uit te zetten en te bewaken, kan escalatie worden voorkomen. Van belang is zoveel mogelijk het op orde brengen van het ‘normale’ leven. Denk hierbij aan sociale contacten, (vrijwilligers)werk of dagbesteding, passende woonruimte, financiële zekerheid, structuur en zo weinig mogelijk stress.

Herkennen van signalen: Mental Health First Aid (MHFA)

Hoe eerder psychische problemen worden herkend en, zo nodig, behandeld, hoe groter de kans op blijvend herstel. Het is daarom belangrijk dat veel meer mensen weten aan welke signalen zij beginnende psychische problemen kunnen herkennen en bespreekbaar kunnen maken. Mental Health First Aid ofwel eerste hulp bij psychische problemen kan hier een grote rol in vervullen. MHFA is een cursus waarin deelnemers hun kennis over psychische aandoeningen kunnen vergroten, waarin zij vaardigheden kunnen ontwikkelen hoe om te gaan met iemand met psychische problemen. Ook leren deelnemers hoe zij kunnen handelen als iemand in hun omgeving in (acute) psychische nood verkeert en ze naar de juiste hulp kunnen leiden. Door het groepsgerichte cursusaanbod levert MHFA daarmee ook een bijdrage aan het bespreekbaar maken van psychische problemen. Iedereen kan in zijn omgeving bijdragen aan een betere psychische gezondheid en dus deelnemen aan de cursus.  

Daarnaast is de cursus interessant voor mensen die in hun werk vaak te maken krijgen met mensen met psychische problemen.

De doelstellingen van MHFA zijn:
• Vergroten van kennis over psychische en psychiatrische problematiek en vaardigheden aanleren om in een crisissituatie doeltreffend te handelen;
• Verminderen van stigma over psychische problemen;
• Handelingsverlegenheid verminderen door handvatten te geven hoe te handelen bij psychische nood/ problemen.

De gemeente Texel wil de cursus samen met RCO de Hoofdzaak aanbieden voor inwoners en professionals op Texel.

Werken in de wijk: Professionals en burgers werken samen

Om signalen van verward gedrag op te vangen is het van belang dat er contact wordt gelegd in de wijk en mensen de professional weten te vinden. Het sociaal team en de dorpswerkers van Texel Welzijn kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Door nauwe samenwerking met medewerkers van de locatie van GGZ NHN en met Vangnet & Advies is een passende aanpak mogelijk.

 

Meldingen van signalen van verward gedrag

Iedereen die zich zorgen maakt over een persoon in zijn of haar omgeving kan dit melden bij het Meldpunt Vangnet & Advies, 088 01 00 526. Het Meldpunt is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Cliënten worden na een melding binnen 3x24uur (outreachend) benaderd. In urgente situaties (o.a. levensbedreigend, geweldsituaties, onveilig of zware overlast voor omgeving) binnen 8 uur.

In geval van acute zorg/crisis kan de crisisdienst ingeschakeld worden. Wanneer men bij GGZ NHN staat ingeschreven kan men zelf bij crisis contact opnemen met behandelaar of het behandelteam waar in de behandelaar werkzaam is. GGZ NHN is binnen kantoortijden te bereiken via: 088 65 65 010.

  • Is men niet bij GGZ NHN ingeschreven- dan neemt huisarts contact op met GGZ NHN.
  • Vanaf 1 september 2018 kan men bij acute zorg/crisis ook 112 bellen. Vanuit deze meldkamer zijn sinds kort GGZ NH en GGD (Vangnet & Advies) samen bereikbaar en verantwoordelijk voor de triage van meldingen van acute geestelijke nood, dus ook bij acute nood rond inwoners met verward gedrag.

Kinderen en jeugd tot 18 jaar

Zowel inwoners van Noord-Holland-Noord als professionals kunnen 24/7 bellen met Crisisdienst Jeugd NHN: 088 7778887. Contactgegevens zijn ook te vinden op de website http://www.crisisdienstjeugdnhn.nl/

Meldpunt Acute Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in crisissituaties

Het Meldpunt Acute zorg biedt 24/7 snelle en deskundige hulp aan mensen met een verstandelijke beperking in crisissituaties. Op http://www.mpacutezorg.nl/ is te lezen welke organisaties kunnen verwijzen naar het Meldpunt Acute Zorg.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties