Instelling voor hulp bij auditieve beperking

Bent u slechthorend of doof? Of heeft u een spraak-taalstoornis of andere beperking waardoor u moeilijk communiceert? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen van gespecialiseerde instellingen.

Aanbod zorg

Voor hulp van een instelling voor auditief gehandicapten heeft u meestal een doorverwijzing nodig van uw (huis)arts. De instelling biedt bijvoorbeeld:

 • hulp bij het leren omgaan met de beperking
 • training communicatie
 • persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld training om zelfredzaam te zijn
 • wonen of logeren
 • onderwijs, werken of dagbesteding
 • vrijetijdsbesteding
 • speciaal maatschappelijk werk
 • informatie en advies. Bijvoorbeeld over hulpmiddelen
 • contact met anderen die hetzelfde meemaken (lotgenotencontact)

Vergoeding

U krijgt de hulp en zorg uit deze instellingen vaak vergoed.

 • De zorg kan vallen onder de Jeugdwet, de Wmo, de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • De instelling helpt u met het aanvragen van de zorg bij de juiste organisatie. 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties